Regulamin

Dzień dobry!

Nazywam się Andrzej Tucholski i jestem twórcą produktów elektronicznych, które udostępniam odpłatnie za pośrednictwem mojej strony internetowej dostępnej pod adresem https://andrzejtucholski.pl (wraz z subdomenami – przede wszystkim andrzejtucholski.pl, sklep.andrzejtucholski.pl, kursy.andrzejtucholski.pl, baza.andrzejtucholski.pl oraz koszyk.andrzejtucholski.pl.) Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany moimi produktami.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe:  Fortitudo Andrzej Tucholski, ul. Płocka 51/27, 01-160 Warszawa, NIP: 527-258-44-43.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail czesc@andrzejtucholski.pl.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Andrzej Tucholski

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin
 4. Strona – strona internetowa dostępna pod domeną andrzejtucholski.pl, czyli przede wszystkim andrzejtucholski.pl, sklep.andrzejtucholski.pl, kursy.andrzejtucholski.pl, baza.andrzejtucholski.pl oraz koszyk.andrzejtucholski.pl.
 5. Sprzedawca – Fortitudo Andrzej Tucholski, ul. Płocka 51/27, 01-160 Warszawa, NIP: 527-258-44-43,
 6. Tpay.com – system płatności należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy:  4.848.500 PLN wpłacony w całości.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych swojego autorstwa, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony oraz do korzystania z zakupionych produktów elektronicznych nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowa przeglądarka plików .pdf,
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych opisanych na Stronie.
 2. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca umożliwia również Kupującemu zapisanie się do newslettera. Newsletter polega na przesyłaniu Kupującego na jego adres e-mail informacji o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Zapis do newslettera możliwy jest z poziomu Strony. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.
 3. Usługi, o których mowa powyżej świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Strony.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail czesc@andrzejtucholski.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że wszystkie produkty elektroniczne dostępne do zakupu na Stronie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi wybrać interesujący go produkt, wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia, po czym kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę systemu Tpay.com celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6

Dostawa produktu elektronicznego

 1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego.
 2. W przypadku e-booków, Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia link umożliwiający mu pobranie pliku. Link będzie ważny przez okres jednego roku od zawarcia umowy. 
 3. W przypadku materiału wideo, Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia link pozwalający mu uzyskać dostęp do materiału przez okres jednego roku od zawarcia umowy.
 4. W przypadku kursu on-line, dla Kupującego zostanie stworzone konto na platformie kursowej, w ramach którego Kupujący będzie mógł korzystać z Kursu przez okres jednego roku od daty powstania konta. Dane dostępowe Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład wiadomość wysłana pocztą elektroniczną na adres czesc@andrzejtucholski.pl.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną pod adresem czesc@andrzejtucholski.pl.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 6. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że wszelkie treści zawarte w produktach elektronicznych stanowią wyłącznie materiał edukacyjny, ale nie można ich traktować jako wiążącej pomocy w indywidualnej sprawie. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za sposób korzystania z treści składających się na kurs oraz ewentualne skutki zastosowania lub niezastosowania się przez korzystającego z produktu do porad zawartych w jego treści.

§ 9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe podane w związku z zakupem produktu elektronicznego będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy oraz przez czas niezbędny do realizacji umowy, jak również do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Jeżeli w związku z umową dla Kupującego zostanie wystawiona faktura, to dane zawarte na fakturze będą przetwarzane również w ramach dokumentacji księgowej administratora przez czas wymagany przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dane osobowe podane w związku z zapisem do newslettera będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu wysyłania Kupującemu newslettera przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że Kupujący wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz do zapisu do newslettera.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
  1. 1)prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. 2)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. 3)prawo do przenoszenia danych,
  4. 4)prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Kupujący uprzednio wyraził taką zgodę,
  5. 5)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych.
 6. Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod adresem czesc@andrzejtucholski.pl.
 7. Sprzedawca wdrożył wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. 1)Paweł Mołodecki, ul. Smolna 2/12, 62-095 Murowana Goślina– w celu przechowywania danych na serwerze,
  2. 2)Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu MailChimp, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera,
  3. 3)Fakturownia Sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu korzystania z systemu Fakturownia, w ramach którego przetwarzane są dane osób, dla których zostaje wystawiona faktura w związku z zakupem,
  4. 4)INFAKT Sp. z o.o., ul. Kącik 4, 30-549 Kraków – w celu korzystania z systemu Infakt, w ramach którego przetwarzane są dane osób, dla których zostaje wystawiona faktura w związku z zakupem,
  5. Mailerlite – MailerLite Limited, spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod adresem 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia
  6. Imker Sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000967893, NIP: 9223072567, REGON: 521893569, kapitał zakładowy: 508.400,00 zł
 9. Dane osobowe Kupujących zapisanych do newslettera przekazywane są do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone Ameryki) w związku z korzystaniem przez Sprzedawcę z systemu MailChimp. Dostawca systemu MailChimp przystąpił do programu Privacy Shield, w związku z czym gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 10. Postanowienia dotyczące danych osobowych oraz plików cookies znajdują się również w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://andrzejtucholski.pl/polityka-prywatnosci-strony-andrzejtucholski-pl/

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. 1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. 2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. 3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2020.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

///

Poprzednie wersje regulaminu: 

Wersja obowiązująca do dnia 9 stycznia 2019 – link.

Wersja obowiązująca do dnia 26 kwietnia 2020 – link.

Produkt zostały dodany do koszyka

Przejdź do koszyka
facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close shopping-cart information menu-arrow check arrow-left-short arrow-right-short arrow-right-long